Sök stöd, Filip Sällskapet
Sök stöd, Filip Sällskapet

Sök stöd

Vår huvudinriktning är att ge stipendier till unga personer med Diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till Diabeteshund.

Skicka ett mail där du/ni i korthet berättar vem du/ni är, din/er livssituation, ditt/ert behov och kontaktuppgifter.

Du/ni behöver inte bifoga något, mer i denna första kontakt med oss.

Vi kommer att svara dig/er om vi önskar mer information.

 

Välkommen med din ansökan till ciao@filipsallskapet.se

 

 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)

 

En ny lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

 

För att behandla en bidragsansökan behöver FILIP SÄLLSKAPET i egenskap av personuppgiftsansvarig de uppgifter som lämnas i ansökan för att administrera ansökan och säkerställa att ansökningar beviljas för de ändamål som FILIP SÄLLSKAPET / Filip Söderhielms Minnesfond för LivsGlädjes ändamålsbestämmelser anger. Genom att underteckna bidragsansökan ger du ditt uttryckliga samtycke till att behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan. Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter och ditt samtycke till behandlingen kan ansökan inte hanteras. Eventuella personuppgifter som du lämnar om andra behandlar FILIP SÄLLSKAPET med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose ditt och berättigade intresse av att FILIP SÄLLSKAPET administrera ansökan.

 

De personuppgifter som du lämnar sparas under den tid som ansökan administreras och om ansökan beviljas, i sju år efter att bidrag utbetalats för det fall FILIP SÄLLSKAPET  bidragsverksamhet skulle bli föremål för en skatterevision. Insända ansökningar som inte beviljas destrueras efter att beslut fattas om tilldelning av bidrag. Registrerade uppgifter om sökandens namn och adress, födelsedatum och ändamålet med ansökan, sparas i fem år i syfte att underlätta administrationen av eventuella framtida ansökningar.

 

De personuppgifter som du lämnar kan delas med tjänsteleverantörer som FILIP SÄLSKAPET anlitar. Tjänsteleverantörerna får endast behandla uppgifterna i enlighet med FILIP SÄLLSKAPETS instruktioner och inte för några egna ändamål. Tjänsteleverantörerna är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda de personuppgifter som behandlas. Därutöver kan FILIP SÄLLSKAPET dela dina personuppgifter med andra tredje parter, t.ex. myndigheter, för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

 

En registrerad person vars personuppgifter FILIP SÄLLSKAPET behandlar har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som FILIP SÄLLSKAPET behandlar om denne (s.k. registerutdrag). Vidare har en registrerad rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter med framtida verkan.

 

Från och med den 25 maj 2018 har en registrerad person även rätt att motsätta sig en behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse, rätt att under vissa omständigheter begära radering eller begränsning av personuppgifter, samt rätt att begära en kopia av de personuppgifter som FILIP SÄLLSKAPET behandlar med stöd av samtycke i ett strukturerat och allmänt använt format. Om en registrerad har synpunkter på FILIP SÄLLSKAPETS behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

 

Vid frågor om FILIP SÄLLSKAPETS behandling av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta FILIP SÄLLSKAPET på nedanstående kontaktuppgifter.

 

ciao@filipsallskapet.se, org. nr. 802433-3281